28/6/18

Τοποθέτηση κ.Βασίλη Μπούρα , Προέδρου Ένωσης Γονέων Αμαρουσίου στο Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου 26/6/2018, για την δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή

Κε Πρόεδρε
Κε Δήμαρχε
Κυρίες και κύριοι Αντιδήμαρχοι
Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Φίλες και φίλοι.
Θέλω να σας πω, ποια είναι η δικιά́ μας θεμελιώδης αντίληψη, ούτι σε μια κοινωνία που θέλει να στηρίζεται στις αξίες της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, ο δημόσιος χαρακτήρας της παιδείας και της εκπαίδευσης είναι αδιαμφισβήτητος.

Είναι σαφές ότι είμαστε υπέρ, της καθιέρωσης της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, σε δημόσια νηπιαγωγεία με νηπιαγωγούς ΑΕΙ και με αναλυτικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο της καθιέρωσης της δεκατετράχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

61 χρόνια το ζητάει η ΔΟΕ, το ζητά κοινωνία μας, το ζητάει το γονεϊκό κίνημα.
Τώρα υλοποιείται.
Με τριετή μεταβατική περίοδο γιατί ειδικά στην εκπαίδευση, υπάρχει αυτή η μεταβατική περίοδος, επειδή η εκπαίδευση είναι και θέμα νοοτροπίας και αγγίζει όλη την οικογένεια, άρα, όλη την κοινωνία. Και αυτό́, διότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί́ πλήρως οι απαραίτητες υποδομές και η προετοιμασία, ώστε να μην υποβληθούν σε αχρείαστη ταλαιπωρία τετράχρονα παιδιά́ και οι οικογένειες τους.

Σε διεθνές επιστημονικό́ επίπεδο αναγνωρίζεται ότι η εκπαίδευση που παρέχεται στα παιδιά́ του νηπιαγωγείου παράγει αντισταθμιστικά́ οφέλη και κυρίως σε παιδιά́ που προέρχονται από́ μη προνομιούχα κοινωνικά́ στρωματά ή έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Σε αυτή́ τη βάση, το 2009, το Ευρωπαϊκό́ Στρατηγικό́ Πλαίσιο Εκπαίδευσης «ΕΚ2020» μεταξύ́ των στόχων που έθεσε για την εκπαίδευση ως το εκτός 2020 είναι «τουλάχιστον το 95% των παιδιών (από́ τεσσάρων ετών μέχρι την ηλικία υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης) πρέπει να συμμετέχει σε προσχολική́ εκπαίδευση».
Ο λόγος γι' αυτόν τον στόχο σύμφωνα με την διεθνή πολυμελή ομάδα κορυφαίων ειδικών επιστημόνων της εκπαίδευσης είναι ότι η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση αποτιμάται ως κομβικής σημασίας για την ομαλή ένταξη του παιδιού καταρχήν στο Δημοτικό και γενικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία, εξομαλύνει κοινωνικές ανισότητες.
Εμείς θα λέγαμε, ότι δημιουργεί κοινή γραμμή εκκίνησης στην Εκπαίδευση για τα προνήπια ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης και εισοδήματος.

Φορέας προσχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι το Νηπιαγωγείο, το οποίο ανήκει στις δομές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Με το ν. 3518/2006 η φοίτηση έγινε υποχρεωτική́ για τα νήπια πέντε (5) έως έξι (6) ετών, ενώ́ στην αιτιολογική́ έκθεση του ιδίου νομού προβλέπεται να γίνει υποχρεωτική́ σταδιακά́ η φοίτηση και για τα νήπια ηλικίας τεσσάρων (4) έως πέντε (5) ετών, διότι προασπίζεται το δικαίωμα ούλων των παιδιών για φοίτηση στο νηπιαγωγείο και διασφαλίζεται η καθολικότητα της προσχολικής εκπαίδευσης που αποτελεί́ και ευρωπαϊκό́ στόχο.

Ακολουθήθηκε λοιπόν, η διαδικασία των γνωμοδοτικό τριμελών επιτροπών με τον Εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών του Δήμου, το Διευθυντή εκπαίδευσης της περιοχής και το Δήμαρχο.
Από τους 325 δήμους στους 184 οι επιτροπές ψήφισαν ναι ομόφωνα. 80 δήμαρχοι μειοψήφησαν στις επιτροπές. Άρα θα ανέμενε κάποιος, ότι η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή να προχωρήσει και στους 264 Δήμους.
Παρόλα αυτά για λόγους ομαλής μεταβατικής περιόδου, που ανέφερα νωρίτερα, εφαρμόζεται σε 184 δήμους.

Ο Δήμος Αμαρουσίου παρόλο που σύμφωνα και με τους Εκπαιδευτικούς ΠΕ Αμαρουσίου χρειάζονταν το πολύ 6 αίθουσες, ήταν αρνητικός στη δίχρονη προσχολική αγωγή, παρόλο πού στον ίδιο Νόμο το άρθρο 35 διευκολύνει την εξεύρεση σχολικών αιθουσών.
Άρθρο 35
Τροποποίηση του άρθρου 194 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
Μετά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 194 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2011, Α’ 11) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Επιτρέπεται η μίσθωση κτήριού για τη στέγαση σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας ή και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από́ τη θεσμοθετημένη χρήση της περιοχής, εφόσον μετά από́ δυο (2) αγγόνες δημοπρασίες δεν βρέθηκε κατάλληλο κτήριο σε περιοχή́ οπού επιτρέπεται η ζητούμενη χρήση. Για τη μίσθωση του προηγουμένου εδάφιου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 3130/2003 (Α’ 76) και της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 627/1968 (Α’ 266).»

Κυρίες και Κύριοι
Tη στιγμή που ολόκληρη η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση παλεύει για το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης στην χώρα μας, οικονομικά συμφέροντα θέλουν το δημόσιο σχολείο στα χέρια τους. Όλως περιέργως η ΚΕΔΕ με μια ανάλογη στάση εδώ και καιρό, με ανακοινώσεις και αποφάσεις συνεδρίων επιμένει πως θα πρέπει μέρος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να περάσει στους Δήμους. Γιατί; 
Γιά τους πρώτους είναι σαφές ,ότι η εκπαίδευση είναι εμπόρευμα. Οι πελάτες είναι οι γονείς, που για να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα σχολεία, θα πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη. 

Όμως για τους Δημάρχους ;
Εμείς δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι τα κίνητρα έστω και ενός Δημάρχου ,που ψηφίστηκε από τον λαό και εκπροσωπεί τον λαό είναι το ίδιο ταπεινά ,ότι θέλουν το νηπιαγωγείο να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια αφήνοντας κέρδη στα ταμεία τους με Voucher και τροφεία .
Όμως κε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, κ. Δήμαρχε Αμαρουσίου, εξηγείστε μας και εξηγείστε και στην κοινωνία ,γιατί ως ΚΕΔΕ συνταχθήκατε μαζί τους και αναφερθήκατε και σε ανακοίνωση τους για να υποστηρίξετε την αρνητική σας στάση στη δίχρονη προσχολική αγωγή?

Και βέβαια όσον αφορά για τους εργαζόμενους στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, εμείς οι Γονείς ,οι ίδιοι ως εργαζόμενοι η άνεργοι, τιμούμε ιδιαίτερα κάθε εργαζόμενο /η.

Έτσι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης το 2016 - 2017, 8.180 παιδιά 3 ετών έμειναν εκτός παιδικών σταθμών. Επομένως, οι ανησυχίες. που προβάλλουν αρκετοί Δήμαρχοι, για απώλεια εργασιακών θέσεων βρεφονηπιοκόμων δεν είναι δικαιολογημένες, γιατί οι δομές αγωγής και φροντίδας μπορεί να καλύψουν πολύ μικρότερο αριθμό από το σύνολο των παιδιών της χώρας μέχρι 4 ετών. Αρκεί να αναφέρουμε δε επιπροσθέτως, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, οι παιδικοί σταθμοί διαθέτουν δυναμικότητα και 79.000 παιδιά, ενώ τα παιδιά 2,5 έως 4 ετών ανέρχονται, κάθε χρόνο, σε 140.000 με 150.000. Συνεπώς, δεν τίθεται κανένα θέμα κατάρρευσης των παιδικών σταθμών και απολύσεων προσωπικού και βρεφονηπιοκόμων.

Αφού είστε ευαίσθητοι για τα δικαιώματα των εργαζομένων ,ακούστε τι λένε λοιπόν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στα ιδιωτικά ,η ΟΙΕΛΕ.
«Η αδυναμία της πολιτείας μέχρι σήμερα να προσφέρει δημοσία, δωρεάν και ποιοτική́ προσχολική́ αγωγή́ σε όλα τα παιδιά έχει εκθρέψει μια παιδαγωγική́ βιομηχανία, που εισπράττει από́ τις χειμαζόμενες ελληνικές οικογένειες εκατομμύρια ευρώ́ ,όταν μάλιστα το προσωπικό́ αμείβονται με ψίχουλα.
Οι επιχειρηματίες του χώρου βλέπουν με ιδιαίτερη δυσαρέσκεια την πρόθεση της πολιτείας να θεσπίσει υποχρεωτική́, δημοσία προσχολική́ αγωγή́.»

Τελειώνοντας,
Να υπενθυμίσω ότι ο Αντόνιο Γκράμσι Ιταλός φιλόσοφος, συγγραφέας και πολιτικός είχε πει,
«Κάποιοι κλαψουρίζουν αξιοθρήνητα, άλλοι βλαστημάνε χυδαία, αλλά κανείς ή λίγοι αναρωτιούνται: τι θα είχε συμβεί αν είχα κάνει κι εγώ το χρέος μου.»

Η Ένωση Γονέων Αμαρουσίου με υπευθυνότητα ,δημοκρατικότητα και με παρρησία αναλαμβάνει την μερίδα του χρέους που της αναλογεί, όσον αφορά την δίχρονη προσχολική αγωγή .
Νομίζουμε ότι ήρθε η ώρα να κάνει το ίδιο και το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου και η Δημοτική αρχή, ώστε από την σχολική χρονιά 2019-2020 ,να εφαρμοστεί και στην πόλη μας η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, σε δημόσια νηπιαγωγεία με νηπιαγωγούς ΑΕΙ και με αναλυτικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας.

Σας ευχαριστώ.

Βασίλης Μπούρας
Πρόεδρος Ένωσης Γονέων Αμαρουσίου

16/5/18

3ο Τουρνουά Αλληλεγγύης

Ομιλία του Προέδρου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων κ. Βασίλη Μπούρα στο 3ο Τουρνουά Αλληλεγγύης 

Φίλες και φίλοι γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές και αθλητές σας καλωσορίζουμε η Ένωση Γονέων Αμαρουσίου,το Δ.Σ. του δευτεροβάθμιου οργάνου που εκπροσωπεί όλους τους Συλλόγους Γονέων Νηπιαγωγείων Δημοτικών Γυμνασίων και Λυκείων  στο Μαρούσι στο τρίτο τουρνουά αλληλεγγύης. Ένα τουρνουά ποδοσφαίρου που τα παιδιά σας, τα παιδιά μας, θα χαρούν, θα αθληθούν, θα παίξουν για τη νίκη αλλά κυρίως για τη χαρά της συμμετοχής.
Όλοι εμείς εδώ σήμερα με πίστη στην κοινωνική αλληλεγγύη, και με την κατανόηση ότι δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε το «κράτος πρόνοιας», ότι δεν προσφέρουμε φιλανθρωπικό έργο, ούτε επιθυμούμε να διαπαιδαγωγήσουμε συμπολίτες μας στη λογική της συμπόνιας και της ικεσίας, αλλά μαζί μέσα από την αλληλεγγύη αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα σε έναν καλύτερο κόσμο.
Εμείς άνδρες και γυναίκες, νέοι και ηλικιωμένοι, ντόπιοι και μετανάστες, εργαζόμενοι και  άνεργοι, διαφορετικών πολιτικών εντάξεων και ιδεολογικών πεποιθήσεων, εκπαιδευτικοί και μαθητές για 3η χρονιά δείχνουμε ότι δεν αφήνουμε κανένα μόνο του στην κρίση. Κανένας δεν ευεργετεί και κανένας δεν ζητιανεύει.
Είναι όταν νοιώθουμε την αδικία να μας περιτριγυρίζει και τις πρόσκαιρες απογοητεύσεις να μας πισωγυρίζουν, τότε που οι λέξεις και οι πράξεις αποκτούν άλλο νόημα  γεμάτο με τις αξίες της ζωής.  Ελευθερία, δημοκρατία, αλληλεγγύη, συμμετοχή, αγώνας,ανιδιοτέλεια, ισότητα, αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη.
Γι’ αυτό στη βία της ανέχειας αντιπαρατάσσουμε την ελευθερία της προσφοράς, μιας προσφοράς διάχυτης.
Η διοργάνωση είναι αφιερωμένη και φέτος σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από εθνικότητα, χρώμα ή θρησκεία και γίνεται με σκοπό να ενισχυθούν υλικά και ηθικά τα παιδιά εκείνα που είτε έχουν πληγεί από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση είτε έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με τη βία που γεννάει κάθε πόλεμος, αλλά και να έρθουν κοντά τα παιδιά και οι γονείς των Σχολείων του Αμαρουσίου με τον αθλητισμό.

Είπα την λέξη πόλεμος, δυστυχώς τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν  στην γειτονιά μας και ξεσπούν στην ευρύτερη περιοχή μας.

Δεν μπορούμε να μήν αναφέρουμε τους  βομβαρδισμούς χιλιάδων αμάχων στη Γκούτα, το Χαλέπι και αλλού, την ενίσχυση τρομοκρατικών οργανώσεων που απειλούν την ευρύτερη περιοχή με αποσταθεροποίηση και την δημιουργία ολοένα και μεγαλύτερων ρευμάτων προσφύγων.

Στο πλαίσιο αυτό, η τουρκική εισβολή στις κουρδικές περιοχές της Συρίας μας βρίσκει σθεναρά αντίθετους ,όπως και η πρόσφατη πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ και συμμάχων τους στη Συρία, που παραπέμπει σε αντιλήψεις παγκόσμιου χωροφύλακα και υποκατάστασης των αρμόδιων διεθνών θεσμών και δημιουργεί κινδύνους διεθνούς σύρραξης με εμπλοκή της Ρωσίας και της ΕΕ.
Η τουρκική προκλητικότητα του καθεστώτος Ερντογάν, οδήγησε δυστυχώς στον θάνατο ενός πιλότου της Πολεμικής μας Αεροπορίας, που έφυγε την ώρα του καθήκοντος.
Η οδύνη όλων μας είναι μεγάλη. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένεια του και στα παιδιά του που δυστυχώς δεν θα μπορέσει να τα δει να παίζουν κάποτε σε κάποιο τουρνουά αλληλεγγύης .
Και η σκέψη μας είναι βεβαίως και με τους 2 στρατιωτικούς μας στον Έβρο που απαράδεκτα για πάνω από 2 μήνες κρατούνται στις τουρκικές φυλακές με γελοίες δικαιολογίες της τουρκικής κυβέρνησης

Ο πόλεμός τους σκοτώνει ότι άφησε όρθιο η Ειρήνη τους, λέει ο Μπρεχτ.

Όμως εμείς σήμερα ας διώξουμε για λίγο μακριά αυτά τα γκρίζα σύννεφα αντλώντας αισιοδοξία από τα παιδιά μας από την νέα γενιά που έρχεται γεμάτη όνειρα και ελπίδες. Θα παλέψουμε μαζί τους να τα κάνουνε πράξη.

Τέλος πριν ξεκινήσουν οι αγώνες θέλω να ευχαριστήσω, όλα τα σχολεία που συμμετέχουν, τους εκπαιδευτικούς και γυμναστές γυμνάστριες που συνοδεύουν, τους γιατρούς μας και τους νοσηλευτές, τους εθελοντές και εθελόντριες της Αλληλεγγύης, τους Διαιτητές, το Αρένα Σόκερ Κλαμπ τον κ. Ντουντούμη που για Τρίτη χρονιά παραχωρεί δωρεάν στην Ένωση τις εγκαταστάσεις του για όλη τη μέρα και φυσικά εσάς, εμάς τους γονείς.

15/5/18

Δελτίο Τύπου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη και φέτος, για τρίτη συνεχή χρονιά, το 3ο Τουρνουά Αλληλεγγύης Αγώνων Ποδοσφαίρου των Σχολείων του Δήμου Αμαρουσίου, με διοργανωτή την Ένωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου, την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 , στις αθλητικές εγκαταστάσεις «ΑΡΕΝΑ», που ευγενώς παραχωρήθηκαν δωρεάν για τρίτη χρονιά από τον ιδιοκτήτη της κ Ντουντούμη.
Και η φετινή διοργάνωση ήταν  αφιερωμένη σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από εθνικότητα, χρώμα ή θρησκεία και έγινε  με σκοπό να ενισχυθούν  υλικά αλλά και ηθικά τα παιδιά εκείνα που είτε έχουν πληγεί από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, είτε έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με τη βία που γεννάει κάθε πόλεμος.


Στο Τουρνουά αγωνίστηκαν 287 μαθητές από 13 Δημοτικά Σχολεία και 6 Γυμνάσια του Δήμου Αμαρουσίου, που με τη συνοδεία και την ενεργή συμμετοχή των δασκάλων, των οικογενειών και των συμμαθητών τους, συνέβαλαν στην επιτυχία, τόσο του αθλητικού, αλλά και του κοινωνικού σκοπού της εκδήλωσης.
Κατά την έναρξη των αγώνων, ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων κος Βασίλης Μπούρας, ανέφερε: 
Φίλες και φίλοι γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές και αθλητές σας καλωσορίζουμε η Ένωση Γονέων Αμαρουσίου, το ΔΣ του δευτεροβάθμιου οργάνου που εκπροσωπεί όλους τους Συλλόγους Γονέων Νηπιαγωγείων Δημοτικών Γυμνασίων και Λυκείων  στο Μαρούσι στο τρίτο τουρνουά αλληλεγγύης. Ένα τουρνουά ποδοσφαίρου που τα παιδιά σας, τα παιδιά μας, θα χαρούν, θα αθληθούν, θα παίξουν για την νίκη αλλά κυρίως για την χαρά της συμμετοχής.
Όλοι εμείς εδώ σήμερα με πίστη στην κοινωνική αλληλεγγύη, και με την κατανόηση ότι δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε το «κράτος πρόνοιας», ότι δεν προσφέρουμε φιλανθρωπικό έργο, ούτε επιθυμούμε να διαπαιδαγωγήσουμε συμπολίτες μας στη λογική της συμπόνιας και της ικεσίας, αλλά μαζί μέσα από την αλληλεγγύη αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα σε έναν καλύτερο κόσμο.
Είναι όταν νοιώθουμε την αδικία να μας περιτριγυρίζει και τις πρόσκαιρες απογοητεύσεις να μας πισωγυρίζουν, τότε που οι λέξεις και οι πράξεις αποκτούν άλλο νόημα  γεμάτο με τις αξίες της ζωής  Ελευθερία, δημοκρατία, αλληλεγγύη, συμμετοχή, αγώνας, ανιδιοτέλεια, ισότητα, αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη.
Κατόπιν ο Πρόεδρος αναφέρθηκε “στα σύννεφα πολέμου που πυκνώνουν στην περιοχή μας ,απόρροια των οποίων ήταν και η τραγική απώλεια του Έλληνα πιλότου της ΠΑ και η σύλληψη των 2 Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται ήδη 2 μήνες παράνομα στην Τουρκία.”
Επιπλέον αναφέρθηκε “στην πρόσφατη πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ και συμμάχων τους στη Συρία, που παραπέμπει σε αντιλήψεις παγκόσμιου χωροφύλακα και υποκατάστασης των αρμόδιων διεθνών θεσμών και δημιουργεί κινδύνους διεθνούς σύρραξης με εμπλοκή της Ρωσίας και της ΕΕ.”
Και έκλεισε την ομιλία του με τους στίχους του Μπέρτολντ Μπρεχτ
«Ο πόλεμός τους σκοτώνει ότι άφησε όρθιο η Ειρήνη τους »

Στο σύντομο χαιρετισμό που απεύθυνε αμέσως μετά, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και εκπρόσωπος της μείζονος αντιπολίτευσης κος Πέτρος Κούκουζας ανέφερε: «Βρίσκομαι εδώ ως εθελοντής αλλά και ως αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εκπροσωπώντας τη μείζονα μειοψηφία του.
 Θα θέλαμε να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στην Ένωση Γονέων για τη σύλληψη αλλά και τη διοργάνωση αυτής της σημαντικότατης δράσης, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με αποκλειστικά δικές της δυνάμεις, με πνεύμα αλληλεγγύης και όχι φιλανθρωπίας.»


Για την Ιστορία, αναφέρουμε την κατάταξη των Σχολείων :
Δημοτικά:
Γυμνάσια:
1η Θέση:
3ο Δημοτικό
1η Θέση:
7ο Γυμνάσιο
2η Θέση:
1ο Δημοτικό
2η Θέση:
5ο Γυμνάσιο
3η Θέση:
13ο Δημοτικό
3η Θέση:
2ο Γυμνάσιο

Στη πραγματικότητα όμως νικητές ήταν ο αθλητισμός, η συνεργασία των ομάδων, η αλληλεγγύη και η προσφορά απέναντι στους συνανθρώπους μας.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης συγκεντρώθηκαν, σχολικά είδη, είδη ατομικής υγιεινής, είδη καθαριότητας, τρόφιμα μακράς διαρκείας και φάρμακα, τα οποία παραδόθηκαν από μέλη της Ένωσης Συλλόγων Γονέων σε Δομές Αλληλεγγύης, στο Κοινωνικό Φαρμακείο, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αμαρουσίου καθώς και σε Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων.
Ο τελικός απολογισμός:
·         Ένα αυτοκίνητο της "Αλληλεγγύης για Όλους" παρέλαβε 41 κούτες και σακούλες με τρόφιμα και 14 κούτες και σακούλες  με είδη ατομικής καθαριότητας, τα οποία παραδόθηκαν αυθημερόν  από μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης στο κέντρο Φιλοξενίας Λαυρίου.

·         Ένα αυτοκίνητο της ομάδας Προσφοράς και Αλληλεγγύης "R.O.A.D.S." παρέλαβε 29 κούτες και σακούλες με τρόφιμα και 4 κούτες και σακούλες  με είδη ατομικής καθαριότητας, 5 κούτες και σακούλες με γραφική ύλη .
·         Ένα αυτοκίνητο του Δήμου Αμαρουσίου παρέλαβε 39 κούτες και σακούλες με τρόφιμα, 12 κούτες και σακούλες με είδη ατομικής καθαριότητας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου και 4 σακούλες με φάρμακα για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου.
Παράλληλα, με τη συμμετοχή της ομάδας Προσφοράς και Αλληλεγγύης  R.O.A.D.S., μαθητές και γονείς των σχολείων, μαγείρεψαν  και συσκεύασαν  200 μερίδες φαγητού οι οποίες διατέθηκαν, σε ανθρώπους που το χρειάζονται στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας.
Στο τουρνουά παρευρέθηκαν επίσης  οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:  Δημήτρης Καρλαύτης, Επαμεινώνδας Κατσιγιάννης, Δημήτρης Σμυρνής, Πέτρος Κόνιαρης, Πέτρος Κούκουζας και Τάσος Σπυρόπουλος,  εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της πόλης μας.
Από μεριάς μας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε, όλους τους  εκπαιδευτικούς που εθελοντικά προετοίμασαν και συνόδευσαν τους μαθητές των σχολείων στους αγώνες, τους γονείς που βοήθησαν με την παρουσία τους την άρτια διεξαγωγή της εκδήλωσης, τους εθελοντές γιατρούς και νοσηλευτές, τους εθελοντές γονείς που βοήθησαν στην παραλαβή, διαλογή και συσκευασία των προϊόντων που συλλέχθηκαν.
  Τέλος , θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στους επίλεκτους αθλητές του ΑΣΑΕΔ που τίμησαν τη Διοργάνωση με την παρουσία τους και φυσικά στους εθελοντές διαιτητές που διέθεσε η ΕΠΣΑ.

14/4/18

3ο Τουρνουά Αλληλεγγύης

Άρθρο 26 της Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των  Ηνωμένων Εθνών

1. Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δωρεάν, τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική της βαθμίδα….
2. Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάμεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές ομάδες, και να ευνοεί την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης……..

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Αμαρουσίου  διοργανώνει  το 3ο Αθλητικό Τουρνουά Αλληλεγγύης με Αγώνες Ποδοσφαίρου μεταξύ των μαθητών των Δημοτικών και των Γυμνασίων Σχολείων .

Το Τουρνουά θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 στις εγκαταστάσεις του ARENA SOCCER CLUB , (Μελισσίων και Κωστή Παλαμά), το οποίο και ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στο αίτημα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων για παραχώρηση των γηπέδων του για 3η συνεχή χρονιά.

Και η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από Εθνικότητα, χρώμα ή Θρησκεία και γίνεται με σκοπό να ενισχύσουμε υλικά αλλά και ηθικά τα παιδιά εκείνα που είτε έχουν πληγεί από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση είτε έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με τη βία που γεννάει κάθε πόλεμος.
Για το λόγο αυτό, την ημέρα διεξαγωγής του τουρνουά θα συγκεντρωθούν γραφική ύλη, τρόφιμα μακράς διαρκείας, και ειδή πρώτης ανάγκης, τα οποία θα αποσταλούν στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου καθώς και στις Δομές Αλληλεγγύης και Φιλοξενίας Προσφύγων. 
Παράλληλα με την συλλογή αγαθών, στους βοηθητικούς χώρους του γηπέδου, με τη συμμετοχή και υποστήριξη της ομάδας προσφοράς και αλληλεγγύης “R.O.A.D.S.”, θα μαγειρέψουμε και θα συσκευάσουμε ένα “Κυριακάτικο γεύμα”. Για την παρασκευή του γεύματος θα χρησιμοποιηθεί μέρος των υλικών που θα έχουν συλλεγεί.
Τα συσκευασμένα γεύματα, θα διατεθούν σε άστεγους συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκουν καταφύγιο στο κέντρο της Αθήνας. 
 Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα των αγώνων, αλλά και όλης της διοργάνωσης.

14/11/17

ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων σας προσκαλεί, την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:30 π.μ., στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 1ου Γυμνασίου Αμαρουσίου (Λεωφόρος Κηφισίας 213), στην ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

"ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ 2017"

Στην εκδήλωση, θα συζητηθούν θέματα που απασχολούν τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων και αφορούν στις :
  • Χρηματοδοτήσεις των Σχολικών Μονάδων
  • Παραχωρήσεις των Σχολικών Χώρων
  • Σχολικές εκδρομές - Σχολικοί Περίπατοι

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΩΣ ΜΕΛΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΩΣ ΓΟΝΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ!!12/11/17

Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αύριο Δευτέρα 13 Νοεμβρίου, στις 14:30 στο Κοιμητήριο Αμαρουσίου, οι Γονείς και οι Μαθητές του Αμαρουσίου αποχαιρετούν την Εκπαιδευτικό και Αγωνίστρια, Φώφη Μπουλούτα, που έφυγε αναπάντεχα από κοντά μας.
Εσύ έφυγες, αλλά οι γνώσεις, η μαχητικότητα, η αλληλεγγύη, το ήθος, η αξιοπρέπεια και η δημοκρατικότητα που μπόλιασες σε χιλιάδες παιδιά θα είναι εδώ για να σε θυμίζουν.
«Ο αληθινός τάφος των νεκρών είναι οι καρδιές των ζωντανών»Το Διοικητικό Συμβούλιο 

30/9/17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Προς:
Ø  Εκπροσώπους Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων της Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων του Δήμου Αμαρουσίου
Ø  Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων

Το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου Αμαρουσίου σας προσκαλεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017 στις 10:00 π.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 5ου Γυμνασίου Αμαρουσίου, Ευκαλύπτων 39
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
·      Διοικητικός Απολογισμός του Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων καθώς και των εκπροσώπων της στις Σχολικές Επιτροπές και στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
·      Οικονομικός Απολογισμός
·      Ενημέρωση από τους συλλόγους γονέων

·      Προγραμματισμός δράσης για την νέα σχολική χρονιά

14/9/17

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χουντική-ακροδεξιά πρόκληση του Αθανάσιου Βελή,
(Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφούσας παράταξης)
 Στην τελετή αγιασμού του 3ου Γυμνασίου Αμαρουσίου (11/9/17), παρευρέθηκαν εκπροσωπώντας την Δημοτική Αρχή και κατ' επέκταση τον Δήμαρχο κ. Γ. Πατούλη, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος κ. Βασίλης Κόκκαλης και ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος  Αθανάσιος Βελής.
Ο κ. Βελής τελείωσε τον χαιρετισμό του αναφωνώντας, το γνωστό χουντικό-ακροδεξιό σύνθημα "Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια", ενώπιον πολλών Γονέων, του συνόλου των Εκπαιδευτικών και των Μαθητών, αρκετοί εκ των οποίων παρότι αιφνιδιάστηκαν, διαμαρτυρήθηκαν και αποδοκίμασαν την συγκεκριμένη αναφορά, του προφανώς νοσταλγού των χουντικών συνθημάτων  κ. Αθ. Βελή.
Το σύνθημα αυτό της φασίζουσας ακροδεξιάς είναι άρρηκτα συνδεδεμένο στην λαϊκή συνείδηση με τις πιο μαύρες σελίδες της ελληνικής ιστορίας, με  ρίζες  στη δικτατορία του Μεταξά το 1936, αλλά και παλαιότερα, βρήκε δε την απόλυτη έκφρασή του στην επταετή  χούντα του Παπαδόπουλου και μαζί με το "Ελλάς-Ελλήνων-Χριστιανών" αποτέλεσαν το "σήμα κατατεθέν" της χούντας .
Με ιδεολογική βάση αυτά τα συνθηματολογικά τρίπτυχα της ακροδεξιάς εξαπολύθηκαν από την χούντα σκληρότατες διώξεις εναντίον δημοκρατικών πολιτών και αντιφρονούντων, φρικτά βασανιστήρια, δολοφονίες, καταστρατηγήθηκαν τα ατομικά δικαιώματα ενός ολόκληρου λαού και καταλήξαμε στην προδοσία της Κύπρου.
 Δυστυχώς αυτά τα χουντικά συνθήματα επιβιώνουν ως σήμερα, με κύριο εκφραστή τη Χρυσή Αυγή, που απροκάλυπτα τα αναφωνεί ακόμα και μέσα στη Βουλή των Ελλήνων.
Εμείς καταδικάζουμε απερίφραστα τη χουντική - ακροδεξιά πρόκληση του Δημοτικού Συμβούλου (και πρ. Αντιδημάρχου) κ. Βελή Αθανάσιου, του δηλώνουμε ότι πλέον είναι ανεπιθύμητος σε όλες τις εκδηλώσεις των Μαθητών και των Συλλόγων Γονέων του Δήμου μας και καλούμε :
1.      Το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων όλων των παρατάξεων, να καταδικάσουν έμπρακτα, δημόσια και κατηγορηματικά την συγκεκριμένη ενέργεια του κ. Βελή που προσβάλει το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου και του Μαρουσιώτικου λαού και να προβεί σε όποιες δικές του ενέργειες.
2.      Τον Δήμαρχο Αμαρουσίου κ. Γ. Πατούλη , να καταδικάσει έμπρακτα, δημόσια και κατηγορηματικά την συγκεκριμένη ενέργεια που προσβάλλει και τον ίδιο και να τον απομακρύνει δια παντός από οποιαδήποτε τυχόν συμμετοχή του σε επιτροπές, νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς  σχετιζόμενες με την Παιδεία και τα Σχολεία του Δήμου μας.

Το Δ. Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Αμαρουσίου